دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
مصاحبه مدیرکل دیوان محاسبات استان در خصوص طرح بینا با صدا و سیمای آذربایجان شرقی
1397/11/10

آقای خلیلیان مدیرکل دیوان محاسبات استان در گفتگوی خبری صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی، در خصوص اهمیت بازآموزی یافته های نظارتی ایران(طرح بینا) و آگاه سازی مدیران در تصمیم گیری های مالی و محاسباتی و برنامه های آموزشی برای دستگاه های اجرایی در راستای اقدامات پیشگیرانه، تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، تشریح اهداف و وظایف دیوان محاسبات و حراست از بیت المال مصاحبه نمود.
 
/ /