دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
جلسه بررسی موضوعات حسابرسی دوره جدید برگزار شد
1397/12/08

جلسه ای با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان و سرپرستان هیات های حسابرسی و سایر اعضاء در خصوص بحث و بررسی پیرامون موضوعات حسابرسی دوره جدید برگزار گردید. در این جلسه آقای خلیلیان مطالعه و دقت بیشتر همکاران بر نظرات شورای حقوقی و ستاد مشاوره فنی و حقوقی، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قوانین و مقررات جدیدالتصویب مرتبط با رسیدگی دیوان محاسبات و حضور همکاران حسابرسی در دستگاه های اجرایی به طور مستمر را مورد تاکید قرار داد.
/ /