دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه فنی و اداری دیوان محاسبات استان
1398/05/12

جلسه فنی و اداری با حضور مدیرکل، معاونین، سرپرستان هیات های حسابرسی و سایر اعضاء برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و گفتگو در خصوص برخی از مسائل حسابرسی، پرسش و پاسخ های لازم انجام گردید. در این جلسه، آقای خلیلیان مدیرکل دیوان محاسبات استان بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل تنسیق مکاتبات ارسالی از مرکز به منظور توجه بیشتر همکاران و پیگیری های لازم در جهت اقدامات مهم و مشترک و موارد لازم در تهیه گزارشات ضمنی چهارماهه اول سال 1398 با رعایت چارچوب تبصره ها، موضوعات بودجه ای گزارش تحلیلی، رعایت زمان ارائه گزارشات، نظارت بیشتر بر نحوه هزینه کرد در مهلت باقی مانده برای جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی، رسیدگی قراردادهای مدت معین در دستگاه های اجرایی، موضوع کنترل های کیفی ماهانه هیات های حسابرسی(کاربرگ ها، پرونده های دائمی،...) و بررسی جز 9 بند ط تبصره 2 قانون بودجه 1398 (عضویت همزمان مقامات)، تاکید کرد.
 
/ /